พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ฝัน อยากจะมีบ้าน เป็นของตนเอง ด้วยปณิธานนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ มากมาย และด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ ต่อสาธารณชน ทำให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสร้าง ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ

 

Award 2020

Award Name:

Sustainability Disclosure Award (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

Description :

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้ง 3 ด้านตามมาตรฐานการรายงานระดับสากล จึงได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์

Award 2020

Award Name:

รางวัล “หุ้นยั่งยืน  หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

Description :

รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน  หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

Award 2020

Award Name:

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)

Description :

รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร  

Award 2020

Award Name:

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Description :

พฤกษารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้  

 

Award 2019

Award Name:

เข็มกลัด "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย 

Description :

ในฐานะที่บริษัทฯ คว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561” โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า
ควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 

Award 2019

Award Name:

Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก  “World Branding Awards”

Description :

ในฐานะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer)  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation) การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research) และการโหวตออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online) ซึ่งพฤกษาเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยแบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

Award 2019

Award Name:

Asia’s Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019

Description :

คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนักการตลาดหญิงที่โดดเด่นแห่งเอเชียประจำปี 2019 (Asia’s Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019) ในฐานะนักการตลาดที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารการตลาดจนประสบความสำเร็จ รวมถึงมีการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยออกมาอย่างต่อเนื่อง ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 

Award 2019

Award Name:

“CAC Change Agent Award”

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “CAC Change Agent Award”

จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC เพื่อประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นบริษัทต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain  โดยได้ชักชวนคู่ค้าของบริษัทที่เป็น SME ให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้โครงการ CAC SME Certification นับเป็นภาพสะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Award 2019

Award Name:

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562”

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยบริษัทฯมีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน, การออกแบบฟังก์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ, เทคโนโลยี Pruksa Living Tech ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ผสานกับนวัตกรรมทางธรรมชาติไว้อย่างลงตัวเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  


 

Award 2019

Award Name:

อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

Description :

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)”

จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่มีความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 

Award 2019

Award Name:

“2018 Best Selling Project”

Description :


โครงการ “พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1”ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “2018 Best Selling Project” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย รางวัลนี้ จัดโดย Uoolu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติจีน 

 

Award 2019

Award Name:

Drive Award  2019

Description :


บริษัทฯได้รับรางวัล “Drive Award 2019” สาขา Property & Construction จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ 2018 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดและ ผลการดำเนินงานอันโดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

Award 2019

Award Name:

Property Guru Thailand Property Awards 2019

Description :

โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร” ของบริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development” (มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับรวมถึงมีนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended : Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ

 

Award 2019

Award Name:

“โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562”  จากกระทรวงพลังงาน

Description :

บริษัทได้รับ“โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562” ในฐานะที่โครงการ The Tree สุขุมวิท 71 – เอกมัย, The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B และ The Tree ลาดพร้าว 15 โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code โดยใส่ใจและให้ความสำคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อพื้นที่ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Award 2019

Award Name:

“BCI Top 10 Developer Awards 2019”

Description :

บริษัทได้รับรางวัล “BCI Top 10 Developer Awards 2019” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกถึง 3 โครงการ ได้แก่ พลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์, แชปเตอร์ วัน โฟลว์ บางโพ และ เดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ ทั้งนี้ พฤกษา ได้รับรางวัล BCI Top 10 Developer Awards 2019 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

Award 2019

Award Name:

“Best Brand Performance on Social Media (Real Estate)”ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019 " ครั้งที่ 7

Description :

โบริษัทฯได้รับรางวัลนี้จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึง 47% และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของพฤกษา ในการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือประเภท Brand Metric ในการวัดความสามารถของแบรนด์ ผ่านกิจกรรมการตลาดบนโซเชียล ซึ่งจัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Award 2019

Award Name:

International Quality Management Award" ประเภท Diamond (สูงสุด)

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นเลิศ โดยพฤกษาเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

Award 2019

Award Name:

รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes

Description :

บริษัทฯ ได้รับ รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable Homes ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ จากการนำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

 

Award 2019

Award Name:

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019

Description :

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  รับรางวัล “ผู้ประกอบการแห่งปี (Entrepreneur of the Year)” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากงานมอบรางวัลระดับนานาชาติ  “Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019” ในฐานะผู้นำที่มี ความเฉียบคม และมีบทบาทที่โดดเด่นในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการบริหารบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยปี 2019 นี้ พฤกษา เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยรายเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

 

 

Award 2019

Award Name:

“นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562”

Description :

คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการ    หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ การบริหารงานที่เป็นเลิศในกิจการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีการนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

 

Award 2019

Award Name:

Thailand Top Company Awards 2019

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยพฤกษา ได้รับรางวัลในประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Award 2018

Award Name:

Thailand Tatler สาขา Best Residential Award

Description :

โครงการ "เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์" ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Tatler สาขา Best Residential Award จากนิตยสาร Thailand Tatler โดยพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

 

Award 2018

Award Name:

MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล MAT Award 2018 ประเภท Bronze Award ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate) จากสุดยอดแคมเปญการตลาด “พฤกษา ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยความสำเร็จครั้งนี้มาจากความโดดเด่นของแคมเปญการตลาด ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Brand Purpose ที่ถ่ายทอดลงไปลึกถึงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ในการ ใส่ใจส่งมอบบ้าน ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

 

Award 2018

Award Name:

รางวัลเกียรติยศในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน "SET Sustainability Awards 2018"

Description :

บริษัทฯได้รับรางวัล Outstanding Sustainability Awards 2018 บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 2 และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) ต่อเนื่องปีที่ 3 ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนับเป็นเครื่องการันตีถึงความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Award 2018

Award Name:

ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับ “ดีมาก” จากกระทรวงพลังงาน

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับ “ดีมาก” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง” คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ จากเวที The Building Plan's Energy Conservation Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย “โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง” มีการใช้พลังงานโดยรวมลดลงกว่า 53% ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน

 

Award 2018

Award Name:

รางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2018

Description :

บริษัทฯได้รับรางวัล จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ “เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร” ได้รับรางวัล Best Luxury Condo Development และโครงการ“แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง”
ได้รับรางวัล BestAffordable Condo Development โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพการก่อสร้าง แนวคิดการออกแบบ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าของโครงการ

 

Award 2018

Award Name:

รางวัลประกาศเกียรติคุณ "จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561"

Description :

บริษัทฯได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561" โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา

 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2018

Award Name:

"Drive Award  2018"

Description :

บริษัทฯได้รับรางวัล“Drive Award 2018” สาขา Finance 
จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ 2017 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า 
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดและ  ผลการดำเนินงานอันโดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร 
สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2018

Award Name:

“BCI Top 10 Developer Awards 2018”  

Description :

บริษัทได้รับรางวัล “BCI Top 10 Developer Awards 2018”   
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ 
โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกถึง 2 โครงการ ได้แก่ แชปเตอร์วัน บางโพ  และ พลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น  
ทั้งนี้ พฤกษา ได้รับรางวัล BCI Top 10 Developer Awards 2018 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2018

Award Name:

“Asia Pacific Property Award 2018-2019 ”  

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018-2019 
จำนวน 3 รางวัล ใน 2 โครงการ คือ โครงการ “เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพัทธ์” ได้รับรางวัล Residential High -Rise Development Thailand 
และโครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัล Development Marketing Thailand และ Best Development Marketing  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน จากภาพรวมโครงการ  คุณภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม รวมถึงการออกแบบตกแต่งภายใน 
ซึ่งในปีนี้  โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค  รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ในงาน International Property Awards 2018 - 2019
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2018

Award Name:

“Property Export Awards Thailand  2018  (PEAT 2018) ”  

Description : 

"โครงการพลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น"   ของบริษัทฯ  ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานโครงการ  PEAT 2018 
ในงาน  Property Export Awards Thailand  2018   สาขาคอนโดมิเนียมแบบสูงประเภทคุ้มค่ายอดเยี่ยม
เพื่อรับรองว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ  จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
โดยพิจารณาจากทำเล คุณภาพวัสดุ การออกแบบ สาธารณูปโภค ธรรมาภิบาล และความคุ้มราคา

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

“International Arch of Europe Convention Award (IAE Award) ประเภท Diamond (สูงสุด)”  

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์  เพื่อความเป็นเลิศ จัดโดยสถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ  ส่งเสริมและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

รางวัลองค์กรโปร่งใส

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย “NACC Awards 2017” ครั้งที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรโปร่งใส จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับชอบต่อสังคม

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

Description :

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากการส่งผลงานที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการทุนพฤกษา, โครงการ PRUKSA-CHULA, การสนับสนุนการจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

Description :

บริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตร “เชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560” จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” และบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในชุมชนใกล้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 อัตรา ในปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

Description :

บริษัทฯ รับมอบใบประกาศ “รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”รอบไตรมาส 3/2560 จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ CAC ในงานสัมมนาระดับชาติ Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (หรือ MASCI)

Description :

บริษัทฯ รับใบประกาศมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (หรือ MASCI) ซึ่งพฤกษา เป็นบริษัทประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายแรก และเป็นบริษัทลำดับที่ 2 ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยการรับรองนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ เพิ่มการเติบโตและรายได้จากนวัตกรรม ลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ประหยัดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการของนวัตกรรม เช่น การสร้างเครือข่ายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจขององค์กร พื่อเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

ประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Description :

บริษัทฯ รับใบประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง เป็นต้น และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ CFO

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Description :

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยระบบสีเขียวระดับ 3 นี้ (Green System) เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และ การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2560

Description :

บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2560 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก สถาบันไทยพัฒน์

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

บริษัทฯได้รับ การรับรอง ว่ามีการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent)

Description :

บริษัทฯได้รับ การรับรอง ว่ามีการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

บริษัทฯได้รับ การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

Description :

บริษัทฯได้รับ การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) มีระดับผลคะแนนร้อยละ 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

บริษัทฯได้รับ การรับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำดัชนีเป้าหมาย

Description :

บริษัทฯได้รับ การรับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำดัชนีเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ Corporate SDG Index จาก สถาบันไทยพัฒน์

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

รางวัล โครงการอสังหาฯ ดีเด่น

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560” โดยโครงการของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จำนวน 2 โครงการ คือ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว - เสนา และบ้านพฤกษา ปู่เจ้า – สำโรง นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีด้านคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัยของ พฤกษา เรียลเอสเตท ที่มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างและบริการหลังการขายให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560” ประเภทบ้านต้นแบบทาวเฮาส์ จากการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับบ้านในโครงการ “เดอะคอนเนค” ให้เป็น “บ้านอนุรักษ์พลังงาน” ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีว่าพฤกษา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

รางวัล Sustainability Report Award 2017

Description :

บริษัทฯ ได้รับ  “รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560” (Sustainability Report Award 2017) ประเภท “Recognition” ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยพฤกษา ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและกลุ่มที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2016

Award Name:

 รางวัล International Quality Crown Award 2016

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “International Quality Crown Awards 2016” ครั้งที่ 30  ประเภท Gold  ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  จัดโดย Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและนวัตกรรม  โดยพฤกษาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

รางวัล SET Sustainability Awards 2017

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Market Cap 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน"

Description :

บริษัทฯ ได้รับรางวัลThailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 

Description :

บริษัทได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017”   ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกถึง 3 โครงการ ได้แก่ เออร์บาโน่ ราชวิถี, แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง และพลัมคอนโด รามคำแหง   ทั้งนี้ พฤกษา ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

หนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum จากสถาบัน DGNB 

Description :

บริษัทได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum จากสถาบัน DGNB สถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพลังงานทดแทนมาใช้ในบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ และยังเป็น Smart home คือบ้านที่ทันสมัย Safety Home บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมเลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่คำนึงถึงสุขภาพและผู้สูงอายุ Healthy 

 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2017

Award Name:

International Star for Quality Award 2017

Description :

บริษัทได้รับรางวัล “International Star for Quality Award 2017”  ประเภท Platinum ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เนื่องจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2016

Award Name:

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559

Description :

บริษัทได้รับโล่รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559” จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากที่สุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ พลัมคอนโด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9, ฟิวส์ จันทน์ – สาทร และบ้านพฤกษา 74/3 (ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์) 

 

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2016

Award Name:

Thailand Sustainability Investment 2016

Description :

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น”

Award 2016

Award Name:

ใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น”

Description :

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น” จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่โรงงานฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

 

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด

Award 2016

Award Name:

 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด

Description :

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด” จาก กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

Editor’s Choice Awards 2016

Award 2016

Award Name:

Editor’s Choice Awards 2016

Description :

โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น ของ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Editor’s Choice Awards 2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี จาก สื่อออนไลน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ Think of Living โดยเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านทำเล การออกแบบโครงการ การจัดวางผังสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และความคุ้มค่า 

 

Thailand Kaizen Award 2016

Award 2016

Award Name:

Thailand Kaizen Award 2016

Description :

บริษัทได้รับรางวัล Golden Award จากผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรับบ้านอัจฉริยะ และรางวัล Silver Award จากผลงาน Clamp ติดตั้งผนัง Precast ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2016 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

Top Company 2016

Award 2016

Award Name:

Thailand Top Company Awards 2016

Description :

บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี (Thailand Top Company Awards 2016) ประเภท “Employee Of The Year Award” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร Business+ ที่คัดเลือกจากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัท มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการให้ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึกอบรม การเห็นคุณค่าของพนักงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพ 

 

Investors’ Choice Awards 2016

Award 2016

Award Name:

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016

Description :

บริษัทได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016” จาก BCI ASIA และนิตยสาร FuturArc ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ โดยโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ได้รับรางวัล 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี ริโอ บางอ้อ  สเตชั่น, เดอะทรี เอลิแกนซ์ ติวานนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2

 

Investors’ Choice Awards 2016

Award 2016

Award Name:

Sustainability Report Award 2016

Description :

 รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบรายงานความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

 

Investors’ Choice Awards 2016

Award 2016

Award Name:

EIT-CSR Awards 2016

Description :

โล่รางวัลดีเด่น ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประเภทสถานประกอบการ ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มอบให้กับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากผลงานการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น

 

Investors’ Choice Awards 2016

Award 2016

Award Name:

Investors’ Choice Awards 2016

Description :

เป็นรางวัลเกียรติยศในฐานะที่บริษัทฯ สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันถึง 4 ปีซ้อน โดยรางวัลเกียรติยศนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน และถือเป็นการช่วยยกระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)

Award 2015

Award Name:

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”

Description :

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ และใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

 

Outstanding Company Performance Awards

Award 2015

Award Name:

Outstanding Company Performance Awards”

Description :

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษํทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี

 

Outstanding Investor Relations Awards

Award 2015

Award Name:

Outstanding Investor Relations Awards”

Description :

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมของทั้งองค์กร

 

Sustainability Report Award 2015

Award 2015

Award Name:

รางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2015)”

Description :

เป็นรางวัลดีเด่น ที่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 จัดโดย CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

Sustainability Report Award 2015

Award 2015

Award Name:

รางวัล  “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและรับเหมา  จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association - IAA)

Description :

เป็นรางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี ที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบให้แก่คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)    ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ในพิธีประกาศผลรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2014” ครั้งที่ 6  โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น  มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  

 

 

ASEAN CG SCORECARD

Award 2015

Award Name:

รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”

Description :

เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกัลดูแลกิจการที่ดี จัดขึ้นโดย ASEAN CAPITAL MARKETS FORUM (ACMF) เกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงาน ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเซียน โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 23 บริษัท ติดอันดับ 50 บริษัทแรก ที่ได้คะแนน ASEAN CG SCOECARD สูงมากที่สุด โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ พิจารณาจากข้อมูลรายงานประจำปี หมวดการกำกับดูแลกิจการ (สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของกรรมการ) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,การจัดประชุมผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและอื่นๆ

 

Best Investor Relations Awards 2014

Award 2014

Award Name:

รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 (Best Investor Relations Awards 2014)

Description :

เป็นรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร ในพิธีประกาศผลรางวัล “SET Awards 2014” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Best Investor Relations Awards

Award 2014

Award Name:

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 (Outstanding Investor Relations Awards 2014)

Description :

เป็นรางวัลดีเด่น ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร ในพิธีประกาศผลรางวัล “SET Awards 2014” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2014

Award 2014

Award Name:

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2014)

Description :

เป็นรางวัลดีเด่น ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในพิธีประกาศผลรางวัล “SET Awards 2014” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

Sustainability Report Award 2014

Award 2014

Award Name:

รางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2014)

Description :

เป็นรางวัลดีเด่น ที่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 จัดโดย CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

CSR Recognition 2014

Award 2014

Award Name:

CSR Recognition 2014 

Description :

เป็นรางวัลประเภททั่วไป ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ที่บริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014

Award 2014

Award Name:

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลในแวดวงการออกแบบ ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ จาก BCI Media Group โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค, พลัม คอนโด บางแค, ฟิวส์ จันทน์-สาทร และ คอนโดเลต มิสท์ อโศก - พระราม 9 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards ทั้งโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการยืนยันด้านคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

โล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

Award 2014

Award Name:

โล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

Description :

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการมอบโล่ให้กับสถานประกอบการที่นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้จนประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ และมีผลการตรวจประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Thailand Lean Award 2014

Award 2014

Award Name:

Thailand Lean Award 2014

Description :

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล Silver Award จากงาน Thailand Lean Award 2014 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้องค์กรมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ นับว่าเป็นรางวัลด้าน Operational Excellence ที่มีเกียรติสูงสุดของประเทศไทย และได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดย พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้

?????????????????????????????? ( Best CEO Award 2013 )

Award 2014

Award Name:

International Property Awards 2014-2015

Description :

เป็นรางวัลชนะเลิศในสาขา “Marketing Development” จากงาน “International Property Awards” ที่จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับการพิจารณารางวัลจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ที่มอบให้โครงการ The Reserve เกษมสันต์ 3 ภายใต้แบรนด์ Stylish Residences เป็นโครงการที่มีแผนการตลาดที่โดดเด่นและครบวงจรทั้งการวาง Concept, การออกแบบโครงการ, ชื่อโครงการและสื่อทางการตลาดต่างๆ ที่สะท้อนความเป็น Precious Homes For Generations To Come ออกมาได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบ

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ( Best CEO Award 2013 )

Award 2013

Award Name:

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ( Best CEO Award 2013 )

Description :

เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในแวดวง ตลาดทุน จากงาน SET AWARD 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิง กลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ รวมถึงการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ( Best Company Performance Award 2013)

Award 2013

Award Name:

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ( Best Company Performance Award 2013)

Description :

เป็นรางวัลจากงาน SET AWARD 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินบริษัทฯ

รางวัลประเภทดีเด่น  บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility Award )

Award 2013

Award Name:

รางวัลประเภทดีเด่น บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility Award )

Description :

เป็นรางวัลดีเด่น ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่โดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากงาน SET AWARD 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณามอบให้ เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจอื่นๆ

รางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013)

Award 2013

Award Name:

รางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013)

Description :

รางวัลดีเด่น จากการประกวดรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) โดยมอบรางวัลในงาน 3rd CSR Thailand Conference 2013 "CSR Roadmap for ASEAN" ซึ่งรางวัลนี้ จัดโดยสมาคมจดทะเบียนไทย (CSR Club) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ

CSRI Recognition ประจำปี 2556

Award 2013

Award Name:

CSRI Recognition ประจำปี 2556

Description :

รางวัล "CSRI Recognition" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทฯ ที่สามารถเป็นแบบอย่างดีแก่บริษัทจดทะเบียน หน่วยงาน อื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภททั่วไป ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013

Award 2013

Award Name:

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013

Description :

รางวัล BCI Asia Awards 2013 มีการมอบรางวัลนี้ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย สำหรับรางวัลประเภท Top 10 Developers Awards 2013 พฤกษา เรียลเอสเตทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ปีซ้อน

ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

Award 2013

Award Name:

ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

Description :

ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555

Award 2013

Award Name:

สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ประจำปี 2555

Description :

งานประกาศผลรางวัล "สุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด" จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาด โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา มี 10 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจาก รายการจอมยุทธการตลาด สถานีวิทยุ FM 100.5 ให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

Asian CSR Awards 2012

Award 2012

Award Name:

Asian CSR Awards 2012

Description :

รางวัล Asian CSR Awards 2012 จัดโดย Asian Institute of Management Corporate Responsibility Award (IACRA) เป็นการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012

Award 2012

Award Name:

BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012

Description :

รางวัล BCI Asia Awards 2012 มีการมอบรางวัลนี้ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย สำหรับรางวัลประเภท Top 10 Developers Awards 2012 พฤกษา เรียลเอสเตทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 2 ปีซ้อน

2012 InternationalTeam Excellence Award Finalist

Award 2012

Award Name:

2012 InternationalTeam Excellence Award Finalist

Description :

เป็นรางวัลจาก ASQ ในงาน World Conference on Quality and Improvement ที่เมือง Anaheim รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia, ประเภท Investment in People Award

Award 2011

Award Name:

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2011 - South East Asia, ประเภท "Investment in People Award"

Description :

รางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้าน CSR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BCI Asia Top10 Developers Awards 2011

Award 2011

Award Name:

BCI Asia Top10 Developers Awards 2011

Description :

เป็นรางวัลจากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยมอบให้ บริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Top10 ของประเทศไทย

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจ พัฒนา

Award 2010

Award Name:

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจ พัฒนา

Description :

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใน การดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติด้านต่างๆ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ

Award 2010

Award Name:

โครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว สคบ

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีจริยธรรมและ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค

Best Executive in Thailand

Award 2010

Award Name:

Best Executive in Thailand

Description :

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนิน งานยอดเยี่ยม และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง จาก นิตยสาร ASIAMONEY

วิศวกรจุฬาดีเด่น

Award 2009

Award Name:

วิศวกรจุฬาดีเด่น

Description :

ประกาศเกียรติคุณให้ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ในฐานะวิศวจุฬา จากสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asean Outstanding Engineering Achievement Award

Award 2009

Award Name:

Asean Outstanding Engineering Achievement Award

Description :

พฤกษา เรียลเอสเตท รับรางวัล "Asean Outstanding Engineering Achievement Award"

Best Under A Billion

Award 2009

Award Name:

Best Under A Billion

Description :

พฤกษา เรียลเอสเตท รับรางวัล "Best Under A Billion" จาก Forbes Asia

Thailand Sustainability Investment 2016

Award 2016

Award Name:

Thailand Sustainability Investment 2016

Description :

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use