จัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
- บริษัทมีการคัดเลือก และประเมินคุณภาพสินค้า และการให้บริการของคู่ค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ และยุติธรรม รวมทั้งจะสร้าง และรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจในระยะยาวระหว่างบริษัทกับคู่ค้า - บริษัทจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกิจการที่ดี - บริษัทไม่จัดซื้อสินค้า และ/หรือบริการที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคู่ค้าที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน Blacklist หรือมีประวัติการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และการจ่ายสินบน - บริษัทสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านใบสั่งซื้อ (PO) หรือสั่งซื้อสินค้าผ่าน e-Catalog เท่านั้น
จัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานวิศวกรรม
กลุ่มงานวิศวกรรม
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

NEW Vendor Register

สมัครและขึ้นทะเบียนคู่ค้าของพฤกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาโครงการต่างๆ และ เพื่อเข้าร่วมประมูลกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

Data not found
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.