พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานกรรมการบริหาร

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
Mr. Thongma Vijitpongpun

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
(Group Chief Executive Officer Pruksa Holding)

   วัน/เดือน/ปีเกิด
    8 กรกฎาคม 2500

  การศึกษา

  •   ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  •   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
  •   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524

  ความมุ่งมั่น
  มีความตั้งใจ เพียรพยายามทำในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ไม่เฉพาะกับตนเองและครอบครัว แต่เป็น   ประโยชน์กับบุคคลอื่นในสังคมด้วย

 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 2541 - 2548

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัด

   2528 - 2530

กรรมการผู้จัดการ ห.จ.ก. สยามเอ็นจิเนียริ่ง

2525 - 2527

วิศวกรประจำออฟฟิศ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

   2524 - 2525

วิศวกรสนาม บริษัท เมด้า จำกัด

2524

วิศวกรสนาม บริษัท พี.ซี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำกัด

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use