พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
Mr. Thongma Vijitpongpun

(Group Chief Executive Officer)

วัน/เดือน/ปีเกิด
8 กรกฎาคม 2500

การศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2524
 
ความมุ่งมั่น

มีความตั้งใจ เพียรพยายามทำในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ไม่เฉพาะกับตนเองและครอบครัว แต่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นในสังคมด้วย

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลาบริษัทตำแหน่ง
2560-ปัจจุบันบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2536-2560บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2541 - 2548บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัดกรรมการผู้จัดการ
2528 - 2530ห.จ.ก. สยามเอ็นจิเนียริ่งกรรมการผู้จัดการ
2525 - 2527บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดวิศวกรประจำออฟฟิศ
2524 - 2525บริษัท เมด้า จำกัดวิศวกรสนาม
2524บริษัท พี.ซี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำกัดวิศวกรสนาม

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use