พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานกรรมการบริหาร

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
Mr. Thongma Vijitpongpun

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
(Group Chief Executive Officer Pruksa Holding)

   วัน/เดือน/ปีเกิด
    8 กรกฎาคม 2500

  การศึกษา

  •   ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  •   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
  •   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524

  ความมุ่งมั่น
  มีความตั้งใจ เพียรพยายามทำในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ไม่เฉพาะกับตนเองและครอบครัว แต่เป็น   ประโยชน์กับบุคคลอื่นในสังคมด้วย

 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 2541 - 2548

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัด

   2528 - 2530

กรรมการผู้จัดการ ห.จ.ก. สยามเอ็นจิเนียริ่ง

2525 - 2527

วิศวกรประจำออฟฟิศ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

   2524 - 2525

วิศวกรสนาม บริษัท เมด้า จำกัด

2524

วิศวกรสนาม บริษัท พี.ซี.เอ็ม. (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
Mrs. Supattra Paopiamsap

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
(Chief Executive Officer Pruksa Real Estate)

   วัน/เดือน/ปีเกิด
    26 พฤษภาคม 2506

   การศึกษา

   พ.ศ. 2532       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA
   พ.ศ. 2529       ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
   พ.ศ. 2525       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACC)
   พ.ศ. 2522       มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา
   พ.ศ. 2519       ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา

 

     หลักในการทำงาน

     คุณสุพัตรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า การเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาสังคม
     เป็นเรื่องที่สามารถกระทำควบคู่กันไปได้ และสามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ
     และพัฒนาสังคมได้  อย่างยั่งยืน โดยนำปัญหาของสังคมและประเทศชาติมาเป็นวิสัยทัศน์
     และเป้าหมายร่วมกันกับองค์กรและแบรนด์ จึงทำให้งานนั้นมีเป้าหมายและมีความหมาย
     นอกจากนั้นคุณสุพัตราจะเน้นสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงานพัฒนาความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
     รักในสิ่งที่ทำ ทำงานกันอย่างสนุกและมีความสุข มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน
     เพื่อความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนหลักการ
     5P : Purpose Passion Persistent Performance และ People & Planet

 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

กันยายน 2560 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2560

ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย

   พ.ศ. 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย

พ.ศ. 2556

รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย

   พ.ศ. 2552

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารและไอศกรีม ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

พ.ศ. 2550

รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภูมิภาคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำการที่สำนักงานยูนิลีเวอร์ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

พ.ศ. 2548

รองประธานกรรมการบริหาร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนบุคคล ยูนิลีเวอร์ ประเทศมาเลเซีย

 พ.ศ. 2545

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดผ้า ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

พ.ศ. 2541

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการตลาด (Marketing Services Director) ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

 พ.ศ. 2535

เริ่มงานที่ยูนิลีเวอร์ในตำแหน่ง ผู้จัดการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม ศูนย์นวัตกรรมเส้นผม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ตำแหน่งงานเพื่อสังคม 

1) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2559 – เมษายน 2561)
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2559 – 2560)
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559 – 2560)
4) ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  (2559 – 2560)
5) เป็นหนึ่งในผู้นำโครงการผ่าตัดต้อตาฟรี ให้แด่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลและสิงห์บุรี โดยร่วมกับวัดไทยลุมพินีในเนปาลและคณะแพทย์จากไทย นำโดย คุณหมอพรชัย สิมะโรจน์ ในปี 2560 ผ่าต้อตาได้ 772 ดวง และในปี 2561 ผ่าต้อตาได้ 734 ดวง และอีกหลายร้อยดวงที่ รพ.อินทร์บุรีทั้งในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use