การพัฒนาเเละส่งเสริมการเรียนรู้

Pruksa Academy
สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้านงาน Core Function (งานด้านการก่อสร้าง และงานด้านธุรกิจ) รวมทั้งงานสนันสนุนต่างๆ ให้บุคลากรของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยมีการรับนโยบายด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตของบรษัทและปรับให้รองรับกับสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาความต้องการจากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่จัดขึ้นให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงานได้ตรงกับความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและบริษัทมากที่สุด
Pruksa Academy แบ่งหมวดวิชาเป็น 6 หมวด ได้แก่
1. หมวดพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่
หลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐาน และจำเป็นเบื้องต้น สำหรับการเริ่มทำงานกับบริษัทฯ พนักงานใหม่จะได้เรียนรู้และเข้าใจบริษัทฯ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากพนักงานใหม่มาจากหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรือเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับตัวเข้ากับพฤกษาได้ง่ายขึ้น
2. หมวดพัฒนาตนเองเเละบริหารโครการ
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับชาวพฤกษาทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มเติม โดยเน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมหลัก ตามที่องค์กรคาดหวัง อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
3. หมวดพัฒนาตนภาวะผู้นำ
องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบัน ที่ต้องดูแลลูกน้องหลากหลายช่วงวัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมศักยภาพของทีมงานให้สามารถส่งมอบผลงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้
4. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน ทั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการทำงาน และ โปรแกรมสำคัญเฉพาะด้านที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่ตั้งอยู่ใน Pruksa Academy ชั้น 4 ของเรา
5. หมวดควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ หลักสูตรส่งเสริมด้านคุณภาพ และระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รวมทั้งหลักสูตรตามกฎหมายด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้
6. หมวดตามกลุ่มอาชีพ
หลักสูตรเฉพาะที่พัฒนาสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้พัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทุกอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิชาอาชีพธุรกิจ, อาชีพก่อสร้าง, อาชีพงานสนับสนุน และสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.