สิทธิประโยชน์เเละสวัสดิการ

ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถ แข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว
โบนัสปีละ 1 ครั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่มสำหรับพนักงาน
ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
กองทุนประกันสังคม
ค่าประจำโครงการ
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการอื่นๆ
หมายเหตุ : สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.