นวัตกรรมพฤกษา
Pruksa Next
What’s Pruksa Next
เป็นโครงการ Venture Building เพื่อพัฒนานวัตกรรมฟังก์ชัน
และบริการการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ และยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิต
ของคนไทยในอนาคต เพื่อเติมเต็มชีวิต การอยู่อาศัยที่ดีขึ้นโดย
มีจุดเริ่มต้นจากการสำรวจปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง
(Customers’ Pain Points) ในทุกมิติของการอยู่อาศัย และได้นำ
เอาปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้น จริงมาต่อยอดเกิดเป็นไอเดียในการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
1
สำรวจปัญหาของลูกค้า ที่เกิดขึ้นจริง
2
นำเอาปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นจริง
มาต่อยอดพัฒนานวัตกรรม
3
สร้างไอเดีย ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
“Next for the Future Living”
Goal of Pruksa Next
No.1 Sustainable Growth
& Innovation Living
CONCEPT STORY
เพราะเราเข้าใจ...ว่าความสุขของชีวิต
คือการได้ชีวิตในพื้นที่ที่ใช่พร้อมฟังก์ชั่นที่ลงตัว
ซึ่งในโลกปัจใช้จุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างสูง
และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตให้มีความสุข
และการอยู่อาศัยของคนไทยให้ดีขึ้น
Make a Great Living
พฤกษา… เราเข้าใจและใส่ใจทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และออกแบบฟังก์ชัน
ที่อยู่อาศัยที่ใช้งานได้จริงในทุกมิติ
รองรับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทุก
Living Types (การใช้ชีวิตทั้งแนวราบและแนวสูง)
เพื่อพัฒนานวัตกรรมฟังก์ชัน และบริการการอยู่อาศัย
ที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทย
Meet Our Pruksa Next Team
ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่
Pruksa Next เป็นทีมที่จะได้บุกเบิก
 สร้าง Solution
นวัตกรรมใหม่ๆ
 ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ
ยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทย
ทีมใหญ่กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่
คุ้นเคย และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับเทคโนโลยีได้รวดเร็ว
คุ้นเคยกับการใช้องค์ความรู้
แบบ startup เช่น Design Thinking,
Lean Startup, และ Agile
เข้าใจในพฤติกรรม และPaint point
ของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน
ช่วยขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาองค์กร
และนวัตกรรมใหม่ๆ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์
บรรยากาศงาน DEMO DAY
กับ Dr. Edward Rubesch
ผู้อำนวยการโปรแกรมศูนย์สร้างผู้ประกอบการ
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.