จัดให้ใหญ่ ..แจกให้จึ้งส่งท้ายปี! ลุ้นของรางวัล รวมกว่า 2,500,000 บาท*
76 โครงการทั่วไทย* 15 ตค.65 -30 ธค.65
1390000 Mb.
11 ต.ค. 2565
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ
ของเเถม
ของเเถม
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นแคมเปญ 1. ชื่อแคมเปญ พฤกษา ทาวน์เฮ้าส์ “จึ้ง!! ช็อปบ้าน...ลุ้นรถ จัดให้ใหญ่ แจกให้จึ้งส่งท้ายปี” ลุ้นของรางวัล รวมกว่า 2,500,000 บาท 76 โครงการทั่วไทย 15 ตค. - 30 ธค. 65 ....................................................................................................................................................................... 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ ข้อ1. สำหรับลูกค้าจองซื้อบ้านกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ภายใต้แบรนด์ บ้านพฤกษา, เดอะคอนเนค, พฤกษาวิลล์ และ พาทิโอ (เฉพาะยูนิตและโครงการที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ หรือโทร1739) ข้อ2. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมตามแปลง/ยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมตามข้อ1. จะต้องชำระเงินจองและทำสัญญา โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า) และต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 ธันวาคม 2565 หรือวันทำการของทางราชการวันสุดท้ายของปี 2565 ข้อ3. โดยบุคคลผู้มีชื่อปรากฎอยู่ในสัญญาซื้อขาย(ทด.13) และโฉนดที่ดิน ตามสิทธิ์ที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนในข้อ1. และข้อ2. จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อ4. ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัล ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2566 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น สุดวิสัย จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ข้อ5. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อ 500,000 บาท ต่อยูนิต (เศษต่ำกว่า 500,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณคูปองโดยใช้ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย) ในวันทำสัญญาลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลขแปลง ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลลูกค้าที่ระบุในสัญญา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วนโชค ณ โครงการที่ร่วมรายการ (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน ข้อ6. ในกรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปอง และกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาย้ายยูนิตหรือเปลี่ยนแปลงชื่อในสัญญา(เพิ่ม/ลดชื่อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองฉบับเดิม และออกคูปองฉบับใหม่ให้แทน ข้อ7.ในวันจับคูปองกรณีจับได้คูปองที่ยกเลิกจอง หรือมีรายชื่อไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับคูปองใหม่ ข้อ8. กรณีลูกค้ากรอกข้อมูลในคูปองผิด และหย่อนลงกล่องชิงโชคแล้ว ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา และการตัดสินใจของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ....................................................................................................................................................................... 3. วิธีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.pruksa.com ....................................................................................................................................................................... 4. สถานที่จับสลาก ณ โครงการ พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - คลองหลวง (2) (PKV118) ถนนพหลโยธิน-คลองหลวง2 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ....................................................................................................................................................................... 5. ระยะเวลาแคมเปญ และวันจับรางวัล รายการชิงโชค เริ่ม 15 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 จับรางวัล 3 กุมภาพันธ์ 2566 ....................................................................................................................................................................... 6. รายการและมูลค่าของรางวัล => รางวัลที่ 1: รถยนต์ไฟฟ้า NETA รุ่น V (ไม่ระบุสี) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 760,000 บาท รวมมูลค่า 760,000 บาท => รางวัลที่ 2: โซล่าร์รูฟ HUAWEI 3KW จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 209,000 บาท รวมมูลค่า 1,045,000 บาท => รางวัลที่ 3: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO รุ่น SOFIA (ไม่ระบุสี) จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 47,500 บาท รวมมูลค่า 475,000 บาท => รางวัลที่ 4: รถจักรยานไฟฟ้า JNT รุ่น A6000-2 (ไม่ระบุสี) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 11,900 บาท รวมมูลค่า 238,000 บาท รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 36 รางวัล มูลค่า 2,518,000 บาท ....................................................................................................................................................................... 7. รายชื่อคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในการตัดสินผลรางวัล => คณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสมชาย ตัณฑพฤกษ์ผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบ้านพฤกษา 1 2. นางสาวธนัสสรณ์ พลธนธรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเดอะ คอนเนค 3. นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบ้านพฤกษา 2 ....................................................................................................................................................................... 8. วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี => บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง www.pruksa.com ....................................................................................................................................................................... 9. ข้อกำหนดการติดต่อผู้โชคดี สถานที่ ระยะเวลาในการรับรางวัล และกรณีผู้โชคดีไม่มารับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด => บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อให้มารับของรางวัล ณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป หากในสัญญาจะซื้อจะขายมีมากกว่า 1 ชื่อ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในสัญญาจะต้องมารับรางวัลทุกคน หรือส่งตัวแทน พร้อมเอกสารมอบอำนาจการรับของรางวัล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ไม่สะดวกมารับรางวัล มายื่นให้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (แนบคูปองส่วนที่ลูกค้าเก็บเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วย) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด), สำเนาโฉนด, ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด) และคูปองส่วนของลูกค้า มาเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สะดวกมารับรางวัลด้วยตนเอง สามารถให้ตัวแทนมารับรางวัลได้พร้อมเอกสารมอบอำนาจการรับของรางวัล, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน (แนบคูปองส่วนที่ลูกค้าเก็บเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วย) ....................................................................................................................................................................... 10. เกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้โชคดี => ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ....................................................................................................................................................................... 11. กรณีเกิดเหตุ ผู้โชคดีใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล => บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่า ผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ ....................................................................................................................................................................... 12. การขอเปลี่ยนแปลงรางวัล หรือการขอโอนกรรมสิทธิ์การรับรางวัล => ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ ....................................................................................................................................................................... 13. ข้อกำหนดในการเข้าร่วมของพนักงานและบริษัทฯ ในเครือพฤกษา => พนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ตลอดจนบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวข้างต้น รวมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้และบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ (การพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา และคำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด) ....................................................................................................................................................................... 14. ข้อกำหนดในการได้รับรางวัลของผู้โชคดี => กำหนดให้ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 15. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และการชี้ขาดกรณีมีข้อพิพาท => บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด.......................................................................................................................................................... 16. เลขที่ใบอนุญาตจับรางวัล เลขที่ 106/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 .......................................................................................................................................................... 17. รายชื่อโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ 17.1 บ้านพฤกษา 102 ศาลายา-บรมราชชนนี 17.2 บ้านพฤกษา 112 กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่ 17.3 บ้านพฤกษา 120 (กาญจนาฯ-กันตนา) 17.4 บ้านพฤกษา 133/2 พระราม2-เอกชัย 17.5 บ้านพฤกษา พระราม 2 (2) 17.6 บ้านพฤกษา พระราม2 (3) 17.7 บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์-345 17.8 บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ (2) 17.9 บ้านพฤกษา ถ.มะลิวัลย์ – สนามบินขอนแก่น 17.10 บ้านพฤกษาสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (2) 17.11 เดอะ คอนเนค 62 เพชรเกษม 69 17.12 บ้านพฤกษา อมตะ-บายพาส (PK122) 17.13 บ้านพฤกษา หนองมน-ชลบุรี (3) (PK139) 17.14 เดอะแพลนท์ หนองมน-ชลบุรี (PL140) 17.15 พฤกษาอเวนิว หนองมน-ชลบุรี (B) (PK140B) 17.16 พฤกษาวิลล์ สุขุมวิท-เทศบาล7 (บางพระ) (PKV108) 17.17 บ้านพฤกษา สหพัฒน์-แหลมฉบัง (PK121) 17.18 พฤกษาวิลล์ ศรีราชา-บางละมุง (PKV71/2) 17.19 บ้านพฤกษา นารา ชัยพฤกษ์2-จอมเทียน (PK80) 17.20 พฤกษาวิลล์ ศรีราชา-บ่อวิน (PKV86/1) 17.21 บ้านพฤกษา อิสเทิร์น-ปลวกแดง (PK129) 17.22 PK147 บ้านพฤกษารังสิต – อเวนิว 17.23 PK154 บ้านพฤกษารังสิต – คลอง5 17.24 PK155 บ้านพฤกษารังสิต – ธัญบุรี (คลอง6) 17.25 PK134 บ้านพฤกษารังสิต – คลอง7 17.26 PK131 บ้านพฤกษารังสิต – วงแหวน (คลอง8) 17.27 PK132 บ้านพฤกษาลำลูกกา – วงแหวน 17.28 PK143 บ้านพฤกษาสุขุมวิท – บางปู 17.29 PK114/4 บ้านพฤกษาเทพารักษ์ – เมืองใหม่ 17.30 PK161 บ้านพฤกษาฉลองกรุง – ลาดกระบัง 17.31 PK165 บ้านพฤกษาสุขุมวิท – บางปู 17.32 PK168 บ้านพฤกษาติวานนท์ – รังสิต 17.33 PK163 บ้านพฤกษาพหลโยธิน – นวนคร 17.34 PK148 บ้านพฤกษารังสิต – อเวนิว 17.35 PKV100 พฤกษาวิลล์พหลโยธิน – คลองหลวง 17.36 PKV113 พฤกษาวิลล์ติวานนท์ – รังสิต 17.37 PK169 บ้านพฤกษาบางนา – ศรีนครินทร์ 17.38 PK162 บ้านพฤกษาบางนา – ศรีวารี 17.39 PK124/2 บ้านพฤกษารังสิต – คลอง4 17.40 PKV118 พฤกษาวิลล์พหลโยธิน – คลองหลวง 17.41 PK114E บ้านพฤกษาเทพารักษ์ – เมืองใหม่ 17.42 PK114X บ้านพฤกษาเทพารักษ์ – เมืองใหม่ 17.43 เดอะคอนเนค รามอินทรา กม.8 17.44 เดอะคอนเนค @รังสิต คลอง 2 17.45 เดอะคอนเนค กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 17.46 เดอะคอนเนค วงแหวน-พระราม 9 17.47 เดอะคอนเนค @ดอนเมือง สเตชั่น 17.47 เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (1) 17.48 เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (2) 17.49 เดอะคอนเนค @ทิพวัล สเตชั่น 17.50 เดอะคอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว 17.51 เดอะคอนเนค @กรุงเทพ-ปทุมธานี(2) 17.53 พาทิโอ ลาดกระบัง – มอเตอร์เวย์ 17.54 พาทิโอ บางนา – วงแหวน 17.55 พาทิโอ รัชโยธิน 17.56 พาทิโอ กัลปพฤกษ์ – สาทร 17.57 พาทิโอ พหลโยธิน – วิภาวดี 17.58 พาทิโอ งามวงศ์วาน – ประชาชื่น 17.59 พาทิโอ ศรีนครินทร์ - พระราม 9 17.60 พาทิโอ รามอินทรา – วัชรพล 17.61 พฤกษาวิลล์ บางนา – อ่อนนุช 17.62 พฤกษาวิลล์ รามคำแหง – วงแหวน 17.63 พฤกษาวิลล์ ลาดกระบัง – ประชาพัฒนา 17.64 พฤกษาวิลล์ ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์ 78 17.65 พฤกษาวิลล์ กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน 17.66 พฤกษาวิลล์ รามอินทรา – พระยาสุเรนทร์ 17.67 พฤกษาวิลล์ดอนเมือง สรงประภา 17.68 พฤกษาวิลล์ รังสิต คลองสอง 17.69 พฤกษาวิลล์ รังสิต เวิร์คพอยท์ 17.70 พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 91-93 17.71 พฤกษาวิลล์ เพชรเกษม 81 17.72 พฤกษาวิลล์ บางนา วงแหวน 17.73 พฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ บางนา 17.74 พฤกษาวิลล์ ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ 17.75 พฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ 17.76 วิลเลตไลท์ รัตนาธิเบศร์
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
พฤกษาเชื่อว่าลูกค้าคือคนสำคัญ จึงมุ่งมั่นและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับเป็นสำคัญทั้งในวันนี้และในอนาคต

เราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน จึงใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความไว้วางใจที่คุณมอบให้เรา พยายามและดำเนินการอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูล จัดเก็บอย่างปลอดภัย และประมวลผลอย่างระมัดระวังสำหรับข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเรา โดยคำนึงผลประโยชน์เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคุณเป็นสำคัญ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจและให้เราดูแลเพื่อชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้และอนาคตของคุณ พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2022. All Rights Reserved.