พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” มอบทุนให้กับมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านศาสนา การศึกษา และสังคม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ มอบทุนให้แก่องค์กรต่างๆ รวมกว่า 100 องค์กร เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 284 ล้านบาท

 

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 10  ประจำปี 2562


“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" ครั้งที่ 10  ประจำปี 2562  มอบทุนให้กับองค์กรทั้งสิ้น 48  องค์กร รวมเป็นเงิน 50.80  ล้านบาท แบ่งออกเป็นองค์กรด้านศาสนา 7 องค์กร องค์กรด้านการศึกษา 18 องค์กร และองค์กรด้านสังคม 23 องค์กร 

 

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

2.

มูลนิธิบ้านอารีย์

500,000

3.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

400,000

4.

วัดโมลีโลกยาราม

1,500,000

5.

สวนโมกขพลาราม กรุงเทพฯ 

500,000

6.

มูลนิธิมายา โคตมี

350,000

7.

มูลนิธิวิปัสสนา จ.เชียงใหม่

400,000

8.

 

 

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,500,000

9.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2,500,000

10.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,500,000

11.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2,500,000

12.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,500,000

13.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1,000,000

14.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,500,000

15.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,000,000

16.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

17.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1,500,000

18.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต500,000

19.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม595,000

20.

โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่300,000

21.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง500,000

22.

โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง จ.สระแก้ว (หน่วยงานใหม่)

150,000

23.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,000,000

24.

โรงเรียนบ้านหนองรุง จ.ศรีสะเกษ (หน่วยงานใหม่)

100,000

25.

Teach For Thai (หน่วยงานใหม่)

500,000

26.

สังคม

 

มูลนิธิกระจกเงา

1,200,000

27.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

800,000

28.

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

2,000,000

29.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

1,000,000

30.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (วัดสุทธาราม)

1,200,000

31.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

700,000

32.

มูลนิธิสวนแก้ว

1,000,000

33.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

800,000

34.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

700,000

35.

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)

500,000

36.

มูลนิธิขาเทียมฯ

1,200,000

37.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

800,000

38.

มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)

800,000

39.

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (หน่วยงานใหม่)

1,000,000

40.

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

950,000

41.

โรงพยาบาลกระบี่  (หน่วยงานใหม่)

1,500,000

42.

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

800,000

43.

มูลนิธิปวีณาฯ 

2,000,000

44.

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

800,000

45.

โรงพยาบาลชลบุรี 

1,500,000

46.

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

300,000

47.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,500,000

48.

โรงพยาบาลสมุทรสาคร (หน่วยงานใหม่)

960,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561


“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561  มอบทุนให้กับองค์กรทั้งสิ้น 44  องค์กร รวมเป็นเงิน 46.40  ล้านบาท แบ่งออกเป็นองค์กรด้านศาสนา 7 องค์กร องค์กรด้านการศึกษา 15 องค์กร และองค์กรด้านสังคม 22 องค์กร 

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

2.

มูลนิธิบ้านอารีย์

500,000

3.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

400,000

4.

วัดโมลีโลกยาราม

1,200,000

5.

สวนโมกขพลาราม กรุงเทพฯ 

500,000

6.

มูลนิธิมายา โคตมี

350,000

7.

มูลนิธิวิปัสสนา จ.เชียงใหม่

400,000

8.

 

 

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,500,000

9.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2,500,000

10.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,000,000

11.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2,500,000

12.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,500,000

13.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1,000,000

14.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,500,000

15.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,000,000

16.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

17.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1,500,000

18.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต500,000

19.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม500,000

20.

โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่300,000

21.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง500,000

22.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,500,000

23.

สังคม

 

มูลนิธิกระจกเงา

1,200,000

24.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

800,000

25.

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

2,000,000

26.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

1,000,000

27.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (วัดสุทธาราม)

1,200,000

28.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

800,000

29.

มูลนิธิสวนแก้ว

1,000,000

30.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

800,000

31.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

700,000

32.

โรงพยาบาลภูมิพล

389,400

33.

มูลนิธิขาเทียมฯ

1,200,000

34.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

800,000

35.

มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)

800,000

36.

รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล 

300,000

37.

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

653,500

38.

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 

100,000

39.

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

800,000

40.

มูลนิธิปวีณาฯ 

1,500,000

41.

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

800,000

42.

โรงพยาบาลชลบุรี 

1,169,600

43.

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

912,000

44.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,130,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 8  ประจำปี 2560


“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" ครั้งที่ 8  ประจำปี 2560  มอบทุนให้กับองค์กรทั้งสิ้น 60  องค์กร รวมเป็นเงิน 46.40  ล้านบาท แบ่งออกเป็นองค์กรด้านศาสนา 8 องค์กร องค์กรด้านการศึกษา 16 องค์กร และองค์กรด้านสังคม 36 องค์กร 

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

2.

มูลนิธิบ้านอารีย์

500,000

3.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

350,000

4.

วัดโมลีโลกยาราม

1,200,000

5.

สวนโมกขพลาราม กรุงเทพฯ 

800,000

6.

วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

350,000

7.

มูลนิธิมายา โคตมี

350,000

8.

มูลนิธิวิปัสสนา จ.เชียงใหม่

350,000

9.

 

 

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,000,000

10.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2,000,000

11.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,500,000

12.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2,000,000

13.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,500,000

14.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

800,000

15.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,000,000

16.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

800,000

17.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,000,000

18.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

19.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1,500,000

20.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต500,000

21.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม500,000

22.

โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่300,000

23.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (หน่วยงานใหม่)500,000

24.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (หน่วยงานใหม่)

300,000

25.

สังคม

 

มูลนิธิกระจกเงา

800,000

26.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

700,000

27.

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

28.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

800,000

29.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

1,000,000

30.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

500,000

31.

มูลนิธิสวนแก้ว

1,000,000

32.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

700,000

33.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

500,000

34.

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ (Art for All)

500,000

35.

มูลนิธิขาเทียมฯ

1,000,000

36.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

500,000

37.

มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)

500,000

38.

รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล 

300,000

39.

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

500,000

40.

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

500,000

41.

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ

500,000

42.

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

500,000

43.

บ้านศิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรี (หน่วยงานใหม่)

300,000

44.

มูลนิธิศุภนิมิตร จ.กรุงเทพฯ (หน่วยงานใหม่)

300,000

45.

โรงเรียนศรีสังวาลย์ (หน่วยงานใหม่)

500,000

46.

มูลนิธิปวีณาฯ (หน่วยงานใหม่)

1,000,000

47.

ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (หน่วยงานใหม่)

1,000,000

48.

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (หน่วยงานใหม่)

500,000

49.

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (หน่วยงานใหม่)

500,000

50.

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 (หน่วยงานใหม่)

500,000

51.

โรงพยาบาลชลบุรี (หน่วยงานใหม่)

500,000

52.

โรงพยาบาลสองแคว จ. น่าน (หน่วยงานใหม่)

800,000

53.

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

400,000

54.

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (หน่วยงานใหม่)

1,200,000

55.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,000,000

56.

โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี (หน่วยงานใหม่)

500,000

57.

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (หน่วยงานใหม่)

1,200,000

58.

โรงพยาบาลหนองแซง จ.สระบุรี (หน่วยงานใหม่)

600,000

59.

โรงพยาบาลเส้าไห้ จ.สระบุรี (หน่วยงานใหม่)

200,000

60.

โรงพยาบาลหาดใหญ่ (หน่วยงานใหม่)

1,500,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559


“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 มอบทุนให้กับองค์กรทั้งสิ้น 52 องค์กร รวมเป็นเงิน 37.67 ล้านบาท แบ่งออกเป็นองค์กรด้านศาสนา 8 องค์กร องค์กรด้านการศึกษา 16 องค์กร และองค์กรด้านสังคม 28 องค์กร 

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

2.

มูลนิธิบ้านอารีย์

500,000

3.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

350,000

4.

วัดโมลีโลกยาราม

1,000,000

5.

สวนโมกขพลาราม กรุงเทพฯ 

1,000,000

6.

วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

350,000

7.

มูลนิธิมายา โคตมี

200,000

8.

มูลนิธิวิปัสสนา จ.เชียงใหม่

350,000

9.

 

 

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,500,000

10.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,500,000

11.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,000,000

12.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,500,000

13.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

700,000

14.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

700,000

15.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,500,000

16.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

700,000

17.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

700,000

18.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

19.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์700,000

20.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง700,000

21.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต450,000

22.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา450,000

23.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม450,000

24.

โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่100,000

25.

สังคม

 

มูลนิธิกระจกเงา

500,000

26.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

700,000

27.

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

28.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

600,000

29.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

600,000

30.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

700,000

31.

มูลนิธิสวนแก้ว

700,000

32.

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

574,000

33.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

500,000

34.

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ

800,000

35.

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

6,000,000

36.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1,200,000

37.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,000,000

38.

โรงพยาบาลสงฆ์

1,600,000

39.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1,000,000

40.

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1,000,000

41.

โรงพยาบาลภูมิพล

1,000,000

42.

โรงพยาบาลเลิดสิน

500,000

43.

โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์

300,000

44.

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

45.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

500,000

46.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

300,000

47.

รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล

300,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 


“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 มอบทุนให้กับองค์กรทั้งสิ้น 38 องค์กร รวมเป็นเงิน 35.67 ล้านบาท แบ่งออกเป็นองค์กรด้านศาสนา 6 องค์กร องค์กรด้านการศึกษา 9 องค์กร และองค์กรด้านสังคม 23 องค์กร 

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

2.

มูลนิธิบ้านอารีย์

300,000

3.

มูลนิธิพุทธาภิวัทน์

300,000

4.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

300,000

5.

วัดโมลีโลกยาราม

1,000,000

6.

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

300,000

7.

 

 

การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,500,000

8.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,500,000

9.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                      1,000,000

10.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,500,000

11.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

700,000

12.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

700,000

13.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,500,000

14.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

700,000

15.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

16.

สังคม

 

มูลนิธิกระจกเงา

500,000

17.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

700,000

18.

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

19.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

600,000

20.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

600,000

21.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

700,000

22.

มูลนิธิสวนแก้ว

700,000

23.

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

574,000

24.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

500,000

25.

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ

800,000

26.

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

6,000,000

27.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1,200,000

28.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,000,000

29.

โรงพยาบาลสงฆ์

1,600,000

30.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1,000,000

31.

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1,000,000

32.

โรงพยาบาลภูมิพล

1,000,000

33.

โรงพยาบาลเลิดสิน

500,000

34.

โรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสตร์

300,000

35.

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

36.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

500,000

37.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

300,000

38.

รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล

300,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 


นับเป็นปีที่ 5 และได้มีการพิจารณาเพิ่มเงินบริจาคให้แก่องค์กรต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้แต่ละองค์กรนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบทุนให้แก่ 37 องค์กร แบ่งออกเป็นด้านการศึกษา 12องค์กร ศาสนา 6 องค์กร และสังคม 19 องค์กร รวมเป็นเงิน 23.96 ล้านบาท

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

มูลนิธิบ้านอารีย์

300,000

2.

มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,500,000

3.

มูลนิธิพุทธาภิวัทน์

300,000

4.

แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

300,000

5.

วัดโมลีโลกยาราม

1,000,000

6.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

500,000

7.

 

 

การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

1,000,000

8.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

700,000

9.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,000,000

10.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

700,000

11.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

800,000

12.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

500,000

13.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

500,000

14.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000

15.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

500,000

16.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

17.

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

500,000

18.

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

1,000,000

19.

สังคม

 

รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล

200,000

20.

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

500,000

21.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

500,000

22.

มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน)

400,000

23.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

500,000

24.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

500,000

25.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

500,000

26.

มูลนิธิกระจกเงา

300,000

27.

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

28.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (วัดสุทธาราม)

500,000

29.

มูลนิธิวัดสวนแก้ว

500,000

30.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

300,000

31.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1,000,000

32.

โรงพยาบาลจอมทอง

1,000,000

33.

โรงพยาบาลสงฆ์

1,000,000

34.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1,600,000

35.

โรงพยาบาลศิริราช

500,000

36.

โรงพยาบาลเด็ก

500,000

37.

โรงพยาบาลราชวิถี

500,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556


จากผลการสำรวจการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ที่คณะทำงานจิตอาสาฯ สำรวจมา พบว่าในประเทศไทยมีองค์กรต่างๆที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นจำนวนมาก ผมจึงพิจารณาสนับสนุน36 องค์กร แบ่งออกเป็นด้านการศึกษา 13 องค์กร ศาสนา 6 องค์กร และสังคม 17 องค์กร รวมเป็นเงิน 21 ล้านบาท โดย 4 ปีที่ผ่านมา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้มอบให้แก่องค์กรต่างๆ ไปแล้วรวมกว่า 40 องค์กร เป็นจำนวนเงินรวม 53.40

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

มูลนิธิมายา โคตมี

1,000,000

2.

มูลนิธิวัดสวนแก้ว

500,000

3.

มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,000,000

4.

มูลนิธิบ้านอารีย์

200,000

5.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

500,000

6.

แผนกมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

100,000

7.

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

400,000

8.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,000,000

9.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000

10.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,000,000

11.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

300,000

12.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000,000

13.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

500,000

14.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,000,000

15.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

500,000

16.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

17.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

500,000

18.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

500,000

19.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

500,000

20.

สังคม

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

21.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

500,000

22.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

500,000

23.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย

500,000

24.

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

500,000

25.

มูลนิธิเด็ก

500,000

26.

โรงพยาบาลเด็ก

500,000

27.

โรงพยาบาลศิริราช

500,000

28.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1,000,000

29.

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

500,000

30.

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

500,000

31.

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

300,000

32.

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

500,000

33.

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

200,000

34.

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

500,000

35.

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

500,000

36.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

500,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555


ได้ริเริ่มให้มีคณะทำงานจิตอาสาในบริษัทฯ เพื่อทำการสำรวจมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมีการพิจารณาสนับสนุน 20 องค์กร แบ่งออกเป็นด้านการศึกษา 10 องค์กร ศาสนา 4 องค์กร และสังคม 6 องค์กร รวมเป็นเงินจำนวน 11,900,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาท)

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

มูลนิธิมายา โคตมี

500,000

2.

มูลนิธิวัดสวนแก้ว

500,000

3.

มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1,000,000

4.

 

 

การศึกษา

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100,000

5.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,000,000

6.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000

7.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

500,000

8.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,000,000

9.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000,000

10.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

500,000

11.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

500,000

12.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

500,000

13.

มูลนิธิพระดาบส

500,000

14

 

สังคม

 

มูลนิธิบ้านอารีย์

300,000

15

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

500,000

16

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

500,000

17

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

500,000

18

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

500,000

19

มูลนิธิเด็ก

500,000

20

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

500,000

 

ได้สนับสนุน 12 องค์กร แบ่งออกเป็นด้านการศึกษา 7องค์กร ศาสนา 1 องค์กร และสังคม 4 องค์กร รวมเป็นเงินจำนวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาท)

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน

1.

ศาสนา

มูลนิธิมายา โคตมี

1,000,000

2.

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

500,000

3.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,000,000

4.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000

5.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,000,000

6.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

500,000

7.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000,000

8.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

500,000

9.

 

สังคม

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

10.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย

1,000,000

11.

โรงพยาบาลศิริราช

1,000,000

12.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1,000,000

 

เป็นปีแรก โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ 12 องค์กร แบ่งออกเป็นด้านการศึกษา 6 องค์กร ศาสนา 2 องค์กร และสังคม 4 องค์กร รวมเป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาท

ลำดับ

การสนับสนุน

หน่วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งบสนับสนุน (บาท)

1.

ศาสนา

มูลนิธิมายา โคตมี

1,000,000

2.

มูลนิธิวัดสวนแก้ว

1,000,000

3.

 

 

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

400,000

4.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

600,000

5.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000

6.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,000,000

7.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

400,000

8.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

600,000

9.

 

สังคม

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

1,000,000

10.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

1,000,000

11.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย

1,000,000

12.

มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

1,000,000

กิจกรรมด้านต่างๆ ของทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use