โปร ลดเด็ด พิเศษ ใหญ่ ไม่งอก
โปร ลดเด็ด พิเศษ ใหญ่ ไม่งอก ส่วนลดสูงสุด2ล้านบาท* อยู่ฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี)* ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน*
1590000 MB.
27 ก.ย. 2564
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ
ฟรีค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าใช้จ่าย
ส่วนลดพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
ของเเถม
ของเเถม
สคบ. รายละเอียดส่วนกลาง Corporate Promotion Q4 Y2021 : “ลดเด็ด” เงื่อนไขโปรโมชั่น ลดเด็ด* เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ นายปิยะ ประยงค์ และนายธีระ ทองวิไล ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์ 1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 มกราคม 2565 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* 2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 3. รายละเอียดโปรโมชั่น ดังนี้ 3.1 มูลค่าส่วนลดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม ส่วนลดสูงสุด2ล้านบาท* ส่วนลดที่ได้รับ มูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 2,000,000 บาท* (ส่วนลดสูงสุดสำหรับแปลง 33 โครงการ The Palm กรุงเทพกรีฑา) ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ 3.2 อยู่ฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี)* ลูกค้าจะได้รับสิทธิผ่อนตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ผ่อนให้สูงสุด 36 เดือน* โดยจะได้สิทธินี้ตามจำนวนเดือนที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากการขอสินเชื่อและอัตราการผ่อนชำระจากการใช้ดอกเบี้ย Dream Home ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คำนวณจากระยะเวลาการกู้ 40 ปีของลูกค้าที่มีสวัสดิการกับธนาคารเท่านั้น โดยลูกค้าต้องยื่นกู้และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยอื่นหรือสินเชื่อจากธนาคารอื่น บริษัทจะช่วยผ่อนในวงเงินที่เทียบเท่ากับเงินผ่อนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบดอกเบี้ย Dream Home เท่านั้น โดยค่างวดผ่อนที่บริษัทผ่อนให้คิดจากวงเงินกู้ตามสัญญาซื้อหลักประกันเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA) และระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 40 ปี กรณีที่ระยะเวลาน้อยกว่า 40 ปี ให้ใช้ 40 ปีในการคำนวณ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 3.3 สิทธิส่วนกลางฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี)* ฟรีส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน โดยหลักเกณฑ์การให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับเงินเป็นส่วนลดเงินสด ตามอัตราราคาค่าส่วนกลาง ของโครงการที่เข้าร่วม ซึ่งมูลค่าลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลง และจะได้รับภายใน 90 วัน หลังจากที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และลูกค้าต้องนำเงินที่ได้รับไปชำระค่าส่วนกลางด้วยตนเอง 3.4 ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนและค่าธรรมเนียมจำนอง(ถ้ามี) ออกให้ตามอัตราที่ประกาศกรมที่ดินกำหนด ณ ขณะนั้น , ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี(รายละเอียดตามข้อ3.3) และ ค่ามิเตอร์ประปา ไฟฟ้า มูลค่าขึ้นอยู่กับแปลง / ยูนิตและการตกลง 3.5 ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า* (มีเฉพาะบางโครงการ และบางยูนิตเท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin หรือเทียบเท่า ซึ่งจำนวนและมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ 3.6 กู้ไม่ผ่านคืนเงิน หมายถึง หลักเกณฑ์การคืนเงินนี้ สำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ไม่รวมถึงโครงการอื่นและยูนิตอื่นที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายอยู่ก่อนและไม่รวมถึงโครงการที่ไม่ได้เข้าร่วม โดยลูกค้าต้องยื่นกู้กับธนาคารที่ บริษัทฯ กำหนดไม่ต่ำกว่า 3 ธนาคาร โดยมีเอกสารปฎิเสธการอนุมัตินำมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาการคืนเงินและเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ ระบุ ในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น 3.7 เปลี่ยนยูนิตได้ หมายถึง สำหรับลูกค้าที่เลือกจองไว้แล้ว ภายหลังมีเยี่ยมชมโครงการ ประสงค์ขอย้ายแปลงโดยจะต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ย้ายแปลงภายใน 7 วัน นับจากวันที่จอง 4. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องได้รับอนุมัติและทําสัญญากู้กับ ธนาคารที่แต่ละโครงการกําหนดเท่านั้น และในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่สํานักงานขายรายโครงการที่ท่านสนใจ 5. โปรโมชั่นนี้ เข้าร่วมเฉพาะบางโครงการ/แปลง/ยูนิตที่เข้าร่วมรายการ จํานวนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 6. ส่วนลดและโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด และแตกต่างกันในแต่ละโครงการ สอบถามรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมได้ที่ 1739หรือสำนักงานขายของโครงการที่ท่านสนใจ 7.ในกรณีสื่อโฆษณาขัดหรือแย้งกับสัญญาจะซื้อจะขาย ให้ถือเอาข้อความที่ได้ตกลงกันในสัญญาฯบังคับใช้เป็นสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้ เฉพาะแปลง/ยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ สามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการที่ลูกค้าเลือกทำสัญญา และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับเโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมรชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯที่เข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง