พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

บริการสินเชื่อ

บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและคำนวณสินเชื่อเรื่องเงินเรื่องบ้านให้พฤกษาช่วยคุณ

 • คำนวณการกู้สินเชื่อ

คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

วงเงินกู้

บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

%

ระยะเวลา

ปี

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้น อยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด ประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

รายได้ต่อเดือน

บาท

ภาระหนี้ต่อเดือน

บาท

จำนวนปีที่กู้

ปี

อัตราดอกเบี้ย

%

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขการขอสินเชื่อให้โปรดเตรียมหลักฐาน สำคัญที่ใข้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสารกู้ธนาคารเงินสด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้ (ทั้งเล่ม / ทุกแผ่น )7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี)7 ชุด7 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส7 ชุด7 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)7 ชุด7 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง)7 ชุด7 ชุด
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และรูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน)หรือถ่ายทุกๆ หน้ารวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุก ๆ เล่มที่มี7 ชุด7 ชุด
สำเนาสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด7 ชุด7 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี7 ชุด7 ชุด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. เตรียมเอกสารให้ครบ ตามที่เจ้าหน้าที่มีจดหมายแจ้งให้ท่านทราบ
 2. ผู้กู้และ/หรือผู้ร่วมกู้ทุกคนต้องไปทำเรื่องขอกู้ เนื่องจากต้องไปกรอกใบคำขอสินเชื่อ ตามแบบฟอร์มของธนาคาร และต้องลงลายมือชื่อทุกคน
 3. เงื่อนไขการกู้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฏเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ โดยแต่ละธนาคาร มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

การขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

โดยทั่วไป ธนาคารพาณิชย์มีวงเงินปล่อยกู้สูงสุดสำหรับลูกค้าประมาณ 90–95% ของราคาขายบ้าน และใช้วิธีคำนวณความสามารถในการผ่อนต่อเดือนแยกตามประเภทรายได้ ของผู้กู้ดังนี้

 1. 1. รายได้จากเงินเดือนประจำ

  พิจารณารายได้จากเงินเดือนรับสุทธิหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัวหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและ

  การค้ำประกันหนี้ x40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน

  เช่นเงินเดือนรับสุทธิเดือนละ 30,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือสุทธิเดือนละ 20,000 บาท ดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 20,000 x 40%= 8,000 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

 2. 2. รายได้จากอาชีพอิสระ

  หากท่านไม่มีเอกสารการเงินที่ชัดเจนหรือมีรายได้ไม่สม่ำเสมอติดต่อกันถึง 3 เดือน จะทำการขอสินเชื่อได้ค่อนข้างยาก โดยธนาคารจะพิจารณาจาก ความมั่นคงของบริษัท ประกอบกับอายุงานและ Slip รายได้ เช่น อาชีพขายประกัน พนักงานขายที่รายได้ส่วนใหญ่ มาจากค่าคอมมิชชั่นโดยความสามารถในการผ่อนต่อเดือน จะคำนวณจาก

  จากยอดรายได้สุทธิเฉลี่ย 6-12 เดือนย้อนหลัง1 x 30-40%2
  หักค่าใช้จ่ายครอบครัว ประจำเดือนหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโร3
  และ/หรือการค้ำประกันหนี้ x 40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน
  1. นับถึงวันยื่นกู้
  2. เนื่องจากธนาคารคิดรายได้จากอาชีพอิสระให้เพียง 30-40%
  3. ดูหัวข้อ การตรวจสอบเครดิตบูโรประกอบ

  เช่น ผู้กู้เป็นตัวแทน ประกันชีวิต มีรายได้เฉลี่ย 6 ถึง12 เดือนย้อนหลัง เดือนละ 50,000 บาท x 30-40% = รายได้ที่ธนาคารจะนำมาคำนวณจริง = 15,000-20,000บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือ สุทธิเดือนละ 12,000 บาทดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 12,000 x 40% = 4,800 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

 3. 3. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว

  พิจารณารายได้จาก

  ยอดขาย x กำไร10–30%1 หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัว
  หักผ่อนหนี้ต่างๆที่ปรากฏในเครดิตบูโร
  และการค้ำประกันหนี้ x 40% = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน
  1. แล้วแต่ประเภทธุรกิจ

  เช่นยอดขายเดือนละ 500,000 บาท x กำไร 20% = 100,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเหลือสุทธิเดือนละ 80,000 บาท ดังนั้นความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 80,000x40% ได้ 32,000 บาท ซึ่งธนาคารจะพิจารณาว่าสามารถกู้ได้วงเงินเท่าใด

แบบที่2 การขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

พิจารณารายได้ของผู้กู้จากรายได้สุทธิ หัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายครอบครัวหักผ่อนหนี้ต่างๆ ที่ปรากฏในเครดิตบูโรและการค้ำประกัน หนี้ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ลูกค้าทั่วไป

  วงเงินกู้ = 25 -35เท่า x รายได้สุทธิ1
  ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 90% ของราคาประเมินบ้าน
  1. ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

  * ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆมีสวัสดิการกับธอส.ในเงื่อนกู้ได้ 90% หรือ 100% (ผู้กู้ต้องสอบถาม ต้นสังกัดเอง) และต้องขอหนังสืออนุมัติผ่านสิทธิดังกล่าวจากต้นสังกัดมาประกอบการกู้ด้วย

 2. 2. ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีสวัสดิการกับธอส.

  วงเงินกู้ = 50เท่า x รายได้สุทธิ1
  ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 90% ถึง 100% ของราคาประเมินบ้าน
  1. ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของธนาคาร

  * ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆมีสวัสดิการกับธอส.ในเงื่อนกู้ได้ 90% หรือ 100% (ผู้กู้ต้องสอบถาม ต้นสังกัดเอง) และต้องขอหนังสืออนุมัติผ่านสิทธิดังกล่าวจากต้นสังกัดมาประกอบการกู้ด้วย

 3. 3. ลูกค้าที่ต้องการใช้สวัสดิการกู้จากหน่วยงานโดยตรง

  สามารถจะติดต่อขอรับเอกสารประกอบ การขอสินเชื่อ จากฝ่ายสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย

  • สำเนาโฉนด
  • สำเนาเลขที่บ้าน
  • หนังสือมอบอำนาจขอราคาประเมิน
  • ผังแปลงคง(ผังรวมของโครงการที่ปรากฏเลขที่ของที่ดิน)
  • แบบแปลนบ้านและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานนั้นต้องการ

เอกสารสำคัญประกอบการกู้

เอกสารกู้ธนาคารเงินสด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้านของผู้กู้ทุกเล่มที่มี (ทั้งเล่ม)5 ชุด4 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า(ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)5 ชุด4 ชุด
ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือนฉบับจริง (เดือนสุดท้าย)1 ชุด-
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์(ในกรณีที่ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว) รูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน1 ชุด-
สำเนาบัญชีธนาคาร(ย้อนหลัง 6 เดือนจากปัจจุบัน) ทุกๆ หน้า (ถ้ามีหลายบัญชีให้สำเนาทุกบัญชีที่มี)1 ชุด-
สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาใบเสร็จเงินจอง – เงินทำสัญญา และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวดที่ชำระมาแล้ว1 ชุด-

การตรวจสอบเครดิตบรูโร

ทุกธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าก่อนจะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะตรวจสอบประวัติ การกู้ หรือหนี้เสียของลูกค้า โดยละเอียดในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์
หนี้ค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนบ้าน
ประวัติการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ล้มละลาย ค้ำประกัน หรือบังคับชำระหนี้อื่นๆ ทุกประเภท

ข้อแนะนำอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. ต้องไม่ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) หากมีภาระหนี้ดังกล่าว แล้วธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
 2. ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
 3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
 4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
 5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
 6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย

เช็คอัตราดอกเบี้ย

ทาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ที่ประสงค์จะซื้อบ้านกับทางบริษัท โดยเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างท่านกันทางธนาคาร ที่ท่านต้องการจะขอสินเชื่อโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

เลือกธนาคารเพื่อดูอัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของท่าน

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

1. วงเงินกู้ต่ำกว่า  1 MB 

แบบที่ 1      ปีที่ 1            =  1.50%   ทำประกัน = 1.25% 

                 ปีที่ 2-3         =  MRR-2.625% (4.50%)
                 หลังจากนั้น     =  MRR-2.00% (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.42% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.95%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.50% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.96%

 

แบบที่ 2       ปีที่ 1           =  MRR-4.00%  (3.125%), ประกัน MRR-4.25%(2.875%) 
                  ปีที่ 2-3        =  MRR-4.00%  (3.125%)
                  หลังจากนั้น    =  MRR-2.00% (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.04% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.92%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.13% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.93%


แบบที่ 3   ฟรีจำนอง 
                  ปีที่ 1           =  MRR-5.125% (2%), ประกัน MRR-5.375% (1.75%) 
                  ปีที่ 2-3        =  MRR-2.50% (4.625%)
                  หลังจากนั้น    =  MRR-2.00% (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.67% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.98%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.75% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.99%

 
สำหรับลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนและเบิกจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

 

2. วงเงินกู้  1 MB ขึ้นไป

แบบที่ 1 ผ่อนต่ำล้านละ 1,500 บาท / เดือน ในปีแรก
                  ปีที่ 1            =  1.25%    ทำประกัน = 1.00% 
                  ปีที่ 2-3         =  MRR-3.125% (4.00%)
                  หลังจากนั้น     =  MRR-2.00%  (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.91%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.08% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.92%

แบบที่ 2
                  ปีที่ 1            =  MRR-4.275%  (2.85%), ประกัน MRR-4.525%(2.60%) 
                  ปีที่ 2-3         =  MRR-4.275%  (2.85%)
                  หลังจากนั้น     =  MRR-2.00%    (5.125%)
                  หลังจากนั้น     =  MRR-2.00% (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.77% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.89%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.85% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.78%

แบบที่ 3 ฟรีจำนอง
                  ปีที่ 1            =  MRR-5.75%  (1.375%), ประกัน MRR-6.00% (1.125%) 
                  ปีที่ 2            =  MRR-3.625% (3.50%)
                  ปีที่ 3            =  MRR-2.375% (4.75%)
                  หลังจากนั้น     =  MRR-2.00% (5.125%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.13% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.93%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.21% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.93%


สำหรับลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนและเบิกจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

MRR = 7.125%

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62 

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :   
แบบที่ 1 ทำประกัน MRTA ผ่อนล้านละ: 4,500 บาทนาน 2 ปี
        ปีที่ 1-2                 =  3.93%
        ปีที่ 3                    =  MRR-3.44%  (3.93%)
        หลังจากนั้น             =  MRR -2.00% (5.37%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.93% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.23%


แบบที่ 1 ไม่ทำประกัน MRTA ผ่อนล้านละ: 4,700 บาทนาน 2 ปี
        ปีที่ 1-2                 =  4.18%
        ปีที่ 3                    =  MRR -3.19%  (4.18%)
        หลังจากนั้น             =  MRR -1.75% (5.62%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 4.18% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.48%


2. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
แบบที่ 1 ทำประกัน MRTA 
        ปีที่ 1-3                 =  MRR - 2.62% (4.75%)
        หลังจากนั้น             =  MRR - 1.50% (5.87%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 4.75% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.76%


แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน MRTA
        ปีที่ 1-3                 =  MRR - 2.37% (5.00%)
        หลังจากนั้น             =  MRR - 1.50% (5.87%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 5.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.78%


สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 31 มี.ค. 62

MRR = 7.37%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

  

อัตราดอกเบี้ยปกติ
แบบที่ 1
        ปีที่ 1-3                =  MRR-3.00% (4.2%),ทำประกันปีแรก=MRR-3.25% (3.95%) 
        หลังจากนั้น            =  MRR-3.00% (4.2%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 4.12% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.19%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 4.20% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.20%

แบบที่ 2 
        ปีที่ 1                   =  MRR-4.95% (2.25%), ทำประกันปีแรก=MRR-5.20% (2.00%) 
        ปีที่ 2                   =  MRR-4.95% (2.25%)
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.20%) 

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.15% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.23% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

แบบที่ 3 
        ปีที่ 1                   =  MRR-5.85% (1.35%), ทำประกันปีแรก=MRR-6.10% (1.10%) 
        ปีที่ 2                   =  MRR-3.15% (4.05%)
        ปีที่ 3                   =  MRR-2.90% (4.30%)
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.20%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.15% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.23% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

แบบที่ 4 
        ปีที่ 1-3                =  MRR-4.05% (3.15%), ทำประกันปีแรก=MRR-4.30% (2.90%)  
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.20%) 

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.07% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.99%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.15% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

แบบที่ 5  
       ปีที่ 1                    =  0.75%,  ทำประกัน = 0.5 %
       ปีที่ 2-3                 =  MRR-2.625% (4.575%) 
       หลังจากนั้น             =  MRR-2.00% (5.20%) 

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.22% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.00%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.30% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.01%

แบบที่ 6  ฟรีจำนอง
        ปีที่ 1                   =  0.50%  
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.20%) 

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.63% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.04%

สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 1 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62 และทำนิติกรรมจำนองภายใน  29 มี.ค. 62

MRR=7.20%
  

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 ดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี
        ปีที่ 1-3                 =  MRR- 3.72 (3.40%) , ทำประกันปีแรก=MRR-3.97% (3.15%) 
        หลังจากนั้น             =  MRR - 2.00% (5.12% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.32% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.94%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.40% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.95%

 
ลูกค้ายื่นกู้สินเชื่อตั้งแต่ 2 ม.ค. 2562 และจำนองภายใน 29 มี.ค. 2562 

MRR = 7.12%
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารธนชาต

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกโครงการ
แบบที่ 1 
        ปีที่ 1                    =  0.75 %, ทำประกันปีแรก = 0.50 % 
        ปีที่ 2 - 3               =  MLR-1.55% (5.10%)
        หลังจากนั้น             =  MLR-1.15% (5.50%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.57% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.31%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.65% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.32%

แบบที่ 2  คงที่ 2 ปี 
        ปีที่ 1 -2                =  2.90%,   ทำประกันปีแรก = 2.65 %
        ปีที่ 3                    =  MLR-1.80% (4.85%)
        หลังจากนั้น             =  MLR-1.15% (5.5%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.47% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.30%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.55% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.31%

แบบที่ 3  คงที่ 3 ปี 
        ปีที่ 1-3                 =  3.60%  ทำประกันปีแรก = 3.35%
        หลังจากนั้น             =  MLR-1.15% (5.5%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.52% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.30%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.60% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.31%

สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3 
ลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 และจดจำนองภายใน 30 เม.ย. 2562

 
สำหรับโครงการ:Chater One  Eco รัชดา ห้วยขวาง, The Tree ลาดพร้าว 15,สุขุมวิท 71, จรัลสนิทวงศ์
1.     ปีที่ 1-3                =  MLR-3.73% (2.92%) ทำประกัน ปีแรก MLR-3.98% (2.67%) 
        หลังจากนั้น            =  MLR-1.15% (5.5%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.84% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.23%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.92% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.24%

2. ฟรีจำนอง 
        ปีที่ 1-3                =  MLR-3.43% (3.22%) ทำประกัน ปีแรก MLR-3.68% (2.97%) 
        หลังจากนั้น            =  MLR-1.15% (5.50%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.14% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.26%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.22% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.27%


สำหรับโครงการ:Chater One  Eco รัชดา ห้วยขวาง เช็ค Online
สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 และจดจำนองภายใน 31 มี.ค. 2562 


สำหรับโครงการ: The Tree ลาดพร้าว 15,สุขุมวิท 71, จรัลสนิทวงศ์ เช็ค 0nline
สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 และจดจำนองภายใน 30 เม.ย. 2562  

MLR = 6.65%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารยูโอบี รัตนสิน

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :   
ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                   =  2.10%
        ปีที่ 3                      =  MRR-2.25%  (5.50%)
        หลังจากนั้น               =  MRR-2.25%  (5.50%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.23% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.27%

ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                   =  2.28%
        ปีที่ 3                      =  MRR-2.25%  (5.50%)
        หลังจากนั้น               =  MRR-2.25%  (5.50%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.35% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.29%

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :   
ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                   =  3.30%
        ปีที่ 3                      =  MRR- 4.45% (3.30%)
        หลังจากนั้น               =  MRR-2.25%  (5.50%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.30% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.28%

ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                   =  3.40%
        ปีที่ 3                      =  MRR- 4.35% (3.40%)
        หลังจากนั้น               =  MRR-2.25%  (5.50%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.40% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.29%

แบบที่ 3 ลอยตัว
        ปีที่ 1-3                   =  MRR-4.45% ( 3.30%) , ทำประกัน  MRR-4.60% (3.15%)
        หลังจากนั้น               =  MRR-2.25% (5.50%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.15% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.27%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.30% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.28%

สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 และจดจำนองภายใน 31 มี.ค. 62

MRR = 7.75 %

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารทหารไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

1. ฟรีค่าจดจำนอง, ฟรีค่าอัคคีภัย&ฟรีค่าประเมิน
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-3.945% (3.33% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.33% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.83%


2. ฟรีค่าอัคคีภัย & ฟรีค่าประเมิน
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.285% (2.99% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.99% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.80%
 
3. ฟรีค่าอัคคีภัย & ฟรีค่าประเมิน
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-3.285% (3.99% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.025% (5.25% )

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.99% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.06%
 
4. ฟรีจำนอง Chapter One Eco รัชดา ห้วยขวาง
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.025% (3.25% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.25% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.83%
 
5.  Chapter One Eco รัชดา ห้วยขวาง (ฟรีค่าอัคคีภัย & ฟรีค่าประเมิน)
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.425% (2.85% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.85% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.79%
 
6. ฟรีจำนอง The Tree ลาดพร้าว 15,สุขุมวิท 71, จรัญ 30
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.025% (3.25% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.25% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.83%
 
7.  The Tree ลาดพร้าว 15,สุขุมวิท 71, จรัญ 30 (ฟรีค่าอัคคีภัย & ฟรีค่าประเมิน)
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.385% (2.89% )
        ปีที่ 4 เป็นต้นไป        =  MRR-2.275% (5.00% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.89% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.79%
 
สำหรับ Chapter One Eco รัชดาห้วยขวาง, The Tree ลาดพร้าว 15,สุขุมวิท 71, จรัญ 30 ยื่นกู้ภายในเดือน ม.ค. 62

MRR = 7.275%
  

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 ฟรีค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท และประเมินราคาหลักทรัพย์
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ≥  20,000 บาท และมีรายได้รวมต่อเดือนทั้งหมด ≥30,000 บาท และวงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 MB ขึ้นไป

แบบที่ 1 ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  MRR-4.42% (3.33% )
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.75% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.33% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.51%

แบบที่ 2  ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  MRR-3.92% (3.83% )
        หลังจากนั้น            =  MRR-2.00% (5.75% )

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.83% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.56%

สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อภายใน 31 ม.ค. 62

MRR = 7.75%

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1ทำประกัน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน 
        เดือนที่ 1-6          =  0%
        เดือนที่ 7-12        =  MRR-5.30% (1.70%)
        ปีที่ 2-3              =  MRR-3.00% (4.00%)
        หลังจากนั้น          =  MRR-1.75% (5.25% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 2.95% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.02%
 
แบบที่ 2 ทำประกัน : ผ่อนล้านละ 3,000 บาท นาน  2  ปี
        ปีที่ 1-2              =  2.50%
        ปีที่ 3                 =  MRR-2.25% (4.75%)
        หลังจากนั้น          =  MRR-1.75% (5.25% )

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.25% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.05%
 
แบบที่ 3 ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1                 =  1.49%
        ปีที่ 2-3              =  MRR-2.00% (5.0%)
        หลังจากนั้น          =  MRR-1.5%   (5.5%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.83% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.35%
 
แบบที่ 1-3 ยื่นเรื่องและจดจำนองภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562

MRR = 7.0%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยปกติ
แบบที่ 1
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-4.02% (3.10%), ทำประกัน 3 ปีแรก=MRR-4.12% (3%) 
        หลังจากนั้น              =  MRR-2.00% (5.12%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.91%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.10% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.92%

แบบที่ 2  คงที่ 1 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,000 บาท/เดือน ในปีแรก
        ปีที่  1                    =  0.75%
        ปีที่  2-3                 =  MRR-2.55% (4.57%)
        หลังจากนั้น              =  MRR-2.00% (5.12%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.30% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.93%
 
แบบที่ 3 คงที่ 1 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 1,000 บาท/เดือน ในปีแรก
        ปีที่  1                   =  0.99%
        ปีที่  2-3                =  MRR-2.55% (4.57%)
        หลังจากนั้น             =  MRR-2.00% (5.12%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.38% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.95%
 
แบบที่ 4 คงที่ 2 ปี  ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท/เดือน ในสองปีแรก
        ปีที่  1-2                =  1.88%
        ปีที่  3                   =  MRR-1.00% (6.12%)
        หลังจากนั้น             =  MRR-2.00% (5.12%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.29% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.87%
 
แบบที่ 5 คงที่ 2 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท/เดือน ในสองปีแรก
        ปีที่  1-2                =  1.99%
        ปีที่  3                   =  MRR-1.00% (6.12%)
        หลังจากนั้น             =  MRR-2.00% (5.12%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.37% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.88%
 
สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อภายในเดือนในเดือนมีนาคม 2562 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

MRR = 7.12%

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

1. "โครงการบ้านล้านหลัง" สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ( โครงการพลัมพหลโยธิน 89)


     1.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยพิเศษ  พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี :
 - ค่าจดจำนอง 1%,จดทะเบียนสิทธินิติกรรม :1,000 บาท, ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ (0.1%), ค่าประเมินหลักประกัน
        ปีที่ 1-5                  =  3.00%
        ปีที่ 6  เป็นต้นไป           กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)
                                        กรณี รายย่อย   (MRR - 0.75% = 6.00%)

สวัสดิการ เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.29%

รายย่อย เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.50%


ผ่อนชำระ 5 ปีแรกเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,800  บาท
สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือ ผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาประกอบการพิจารณา
เพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม หรือลูกค้าที่เข้าโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน มีประวัติการออมสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า
เงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน สามารถใช้เป็นหลักฐานที่มาของรายได้และนำค่าเช่า
หรือวงเงินที่ผ่อนชำระเงินดาวน์ที่อยู่อาศัยมานับรวมเป็นการออมได้


      1.2 กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท) 
        ปีที่ 1-3                  =  3.00%
        ปีที่ 4  เป็นต้นไป           กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)
                                        กรณี รายย่อย   (MRR - 0.50% = 6.25%)

สวัสดิการ เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.29%

รายย่อย เฉลี่ย 3 ปี = 3.00% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.71%


ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,800 บาท
หมายเหตู :  1. จองสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษในงานที่ GHB จัดขึ้นในวันที่ 23 ธ.ค. 2561
                 2. ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 7 ปีและไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้ร่วมและระยะเวลาที่กู้ ไม่เกิน 70 ปี 
                 3. ระยะเวลายื่นคำขอกู้กับธนาคาร 
                    - ช่วงที่ 1 วันที่ 2 ม.ค. 2562 – 29 มี.ค. 2562  ช่วงที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 28 มิ.ย. 2562


2. บ้าน ธอส. เพื่อคุณ (รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,0000 บาท)
 วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทและอายุไม่เกิน 50 ปี 
        ปีที่ 1-3                  =  MRR-3.00% (3.75%)
        ปีที่ 4-6                  =  MRR-2.00% (4.75%)
        ปีที่ 7-9                  =  MRR-1.00% (5.75%)
        ปีที่ 10  เป็นต้นไป     กรณี รายย่อย  MRR - 0.75% (6.00%)

สวัสดิการ เฉลี่ย 3 ปี = 3.75% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.63%


หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% และค่าประเมินหลักประกัน
ยื่นคำขอกู้และจำนองภายในวันที่ 28 ก.พ. 62 วงเงิน 1,000 ล้านบาท 


3. สินเชื่อโครงการจัดสรร (Developer) 2562
        ปีที่ 1                     =  MRR-4.25% (2.50%)
        ปีที่ 2                     =  MRR-3.25% (3.50%)
        ปีที่ 3                     =  MRR-2.25% (4.50%)
        ปีที่ 5  เป็นต้นไป          กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)
                                       กรณี รายย่อย   (MRR - 0.50% = 6.25%)

สวัสดิการ เฉลี่ย 3 ปี = 3.50% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.53%

รายย่อย เฉลี่ย 3 ปี = 3.50% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.98%

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่ 2 ม.ค. 62และจำนองภายในวันที่ 29 มี.ค. 62


4. สินเชื่อบ้าน All home 
        ปีที่ 1                     =  MRR-3.85% (2.90%)
        ปีที่ 2                     =  MRR-2.85% (3.90%)
        ปีที่ 3                     =  MRR-2.25% (4.50%)
        ปีที่ 5  เป็นต้นไป          กรณี สวัสดิการ  (MRR - 1.00% = 5.75%)
                                       กรณี รายย่อย   (MRR - 0.50% = 6.25%)

สวัสดิการ เฉลี่ย 3 ปี = 3.77% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.55%

รายย่อย เฉลี่ย 3 ปี = 3.77% , เฉลี่ย 30 ปี = 6.00%

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่ 2 ม.ค. 62และจำนองภายในวันที่ 29 มี.ค. 62

MRR เท่ากับ 6.75 % 

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเกียรตินาคิน

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

แบบที่ 1  ลอยตัว
ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  MLR-3.96% (3.19%) 
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.19% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.95%

ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  MLR-3.81% ( 3.34%)
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.34% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.97%

แบบที่ 2   คงที่ 2 ปี 
ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                =  2.45% 
        ปีที่ 3                   =  MLR-2.00% (5.15%)
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.35% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.97%

ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-2                =  2.60%  
        ปีที่ 3                   =  MLR-2.00% (5.15%)
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.45% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.98%
 
แบบที่ 3   คงที่ 3 ปี 
ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  3.24% 
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.24% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.96%

ไม่ทำประกัน
        ปีที่ 1-3                =  3.39%  
        หลังจากนั้น            =  MLR-2.00% (5.15%)

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.39% , เฉลี่ย 30 ปี = 4.97%

ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อเข้าระบบพิจารณาสินเชื่อภายในวันที่  31 มกราคม 2562 

MRR = 7.15%

 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

อัตราผ่อนล้านละ 2,000 บาท ใน 2 ปีแรก
        ปีที่ 1-2                  =  2.10%   ทำประกัน = 1.85% ในปีแรก
        หลังจากนั้น              =  SPRL-2.50% (5.25%)

ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.07% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.03%

ไม่ทำประกัน เฉลี่ย 3 ปี = 3.15% , เฉลี่ย 30 ปี = 5.04%

จำนองภายใน 31 มี.ค. 2562

SPRL=7.75%

อัตราดอกเบี้ย

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use