พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

IT Business & System Analyst Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
15 มิถุนายน 2563
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการโครงการของ IT ให้มีรปะสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบงาน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ลดปัญหารการทำงานที่ซ้ำซ้อน และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในภาพรวมของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานในทุกมิติ (Time/ Cost/ Quality)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เก็บรวบรวมความต้องการระบบจากผู้ใช้งานหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ        
 • ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อออกแบบระบบงานที่ต้องการพัฒนา                                           
 • กำหนด TOR เพื่อการจ้างผู้รับเหมา/ที่ปรึกษางานด้าน IT โดยพิจารณา Solution ที่เหมาะสม             
 • ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับเหมา/ที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ           
 • กำหนดแผนงานร่วมกับ Project Manager และบริหารโครงการ โดยควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ภายใต้งบประมาณ และทีมงานที่มีอยู่
 • ดำเนินการทดสอบระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 • จัดทำคู่มือ รวมถึงการฝึกอบรมความรู้ให้แก่ผู้ใช้งาน  
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและออกแบบระบบ IT ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีประสบการณ์การ Implement และ support SAP Module MM หรือ PP หรือ PS หรือ FICO/FM อย่างน้อย 2 ปี          
 • มีความสามารถในการใช้ program abaper 
 • มีความรู้และเข้าใจการเชื่อมโยง Module ต่างๆ ใน SAP
 • สามารถบริหารโครงการแบบ Multitask และ MultiProject ในเวลาเดียวกัน 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
081-802-3038
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use